21 ธันวาคม 2556 “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ประกาศนำพาพรรคประชาธิปัตย์ เข้าสู่การ “ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.” เป็นครั้งที่ 2 ในชีวิตการเป็น “ผู้นำพรรค ปชป.” 

หลังจากเคย “บอยคอตเลือกตั้ง” มาแล้วครั้งหนึ่งในปี 2549

แม้ “พรรคการเมือง” ใน “ระบอบประชาธิปไตย” ควรจะมีหน้าที่ในการส่ง “ผู้สมัครรับเลือกตั้ง” เพื่อส่งเสริมการเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่เมื่อ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เลือกที่จะนำพา “พรรค ปชป.” ไปในอีกทิศทางที่ไม่สนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

เท่ากับว่าวันนี้ “พรรค ปชป.” ได้ประกาศหันหลังให้กับ “ระบอบประชาธิปไตย” และ เปิดตัวสนับสนุน “ระบอบเทือกตั้ง” ของ “ม็อบกบฏ กปปส.” อย่างเป็นทางการ
และเมื่อ “พรรค ปชป.” ตัดสินใจไม่สนับสนุน “การเลือกตั้ง” ตาม “ระบอบประชาธิปไตย” คำถามจึงเกิดขึ้นว่า “พรรค ปชป.” ซึ่งได้รับ “เงินสนับสนุน” จาก “กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง” ตามที่ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)” จัดสรรให้ทุกๆปี ปีละ “หลายสิบล้านบาท” นั้น “คุ้มค่า-คุ้มภาษี” กับที่ “ประชาชน” ต้องเสียให้กับ “พรรค ปชป.” ไปหรือไม่ ???
โดย “กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง” นั้น กองทุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณให้กับพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ.2554 โดยจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่พรรคการเมืองเป็นรายปี ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ “พรรคการเมือง” ได้ใช้ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจาก “ภาษีประชาชนทุกคน” ในการดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างและพัฒนาประชาธิปไตย

จากการตรวจสอบพบว่า “พรรค ปชป.” ได้รับการจัดสรร “เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง” จาก “กกต.” ประจำปี 2555 จำนวนกว่า 38 ล้านบาท
โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 “นางสดศรี สัตยธรรม” กกต. ด้านกิจการพรรคการเมืองและออกเสียงประชามติ ขณะนั้น เปิดเผยเอาไว้ว่า ที่ประชุม กกต. มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินงบประมาณให้กับพรรคการเมือง ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมีมติเห็นชอบวงเงินสนับสนุนพรรคการเมืองตามแผนการดำเนินงานของพรรคการเมือง ประจำปี 2555 วงเงินรวม 94,279,720 บาท โดย “พรรค ปชป.” พรรคเดียว ได้รับการจัดสรรจำนวน 38,393,400 บาท
ในส่วนของปี 2556 พบว่า “พรรค ปชป.” เพิ่งได้รับการจัดสรร “เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง” ไปเป็นจำนวนกว่า “43 ล้านบาท”
โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555  “นาย ภุชงค์ นุตราวงศ์” เลขาธิการ กกต. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้มีมติเห็นชอบ แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง ประจำปี 2556 รวมวงเงิน 108,033,600 บาท ซึ่ง “พรรค ปชป.” พรรคเดียว เพิ่งได้รับจัดสรรเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 43,522,200 บาท

kt
ไม่เพียงเท่านั้น “พระนครสาส์น” ได้ตรวจสอบไปยังเว็บไซด์ กกต. ( www.ect.go.th ) ได้เผยแพร่ “ตารางสรุปการจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรคการเมือง ตั้งแต่ปี 2542 – 2555 (เงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงาน+เงินสนับสนุนค่าไปรษณีย์และค่าสาธารณูปโภค)” โดยระบุว่า “พรรคประชาธิปัตย์” ได้รับเงินสนับสนุนไปทั้งสิ้นกว่า 710,438,937.56 บาท (เจ็ดร้อยสิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์)
…”พรรคประชาธิปัตย์”  เป็น “พรรคการเมือง” แต่มีมติ “ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตามระบอบประชาธิปไตย”  แต่กลับมีหน้า รับ  “เงินภาษีประชาชนคนไทย” ที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย  ไปถลุง “หลายร้อยล้านบาท” … มันเหมาะสมแล้วหรือ???

 

Related News

Share

About Author

mark