หลัง “สมชัย ศรีสุทธิยากร” คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาแสดงอาการอยาก “เลื่อนเลือกตั้ง” มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์หน้า “โรคอยากเลื่อนเลือกตั้ง” ก็ระบาดไปยัง “กกต.” ครบทั้ง 5 คนแล้ว

ทันทีที่มีการ “รับสมัครรับเลือกตั้ง” และ “จับเบอร์ผู้สมัคร” เรียบร้อยแล้ว 5 เสือ กกต. กลับออกแถลงการณ์เผยแพร่อย่างชัดเจนว่า “ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม”
แล้วทำท่าจะ “ขอ” ให้มีการ “เลื่อนการเลือกตั้ง” โดยอ้างว่าพร้อมเป็น “ตัวกลาง” ในการเจรจากับ “ม็อบกบฏ”!!
แต่ทั้งหมดทั้งมวล อยู่ที่ว่า “อะไรคือหน้าที่ของ กกต.” และสิ่งที่ กกต.เสนอมานั้นเป็น “หน้าที่ ของ กกต.หรือไม่” ???
โดย “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550” ซึ่งยกร่างโดย “คนของ” คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ซึ่งมี “ประสงค์ สุ่นศิริ” เป็นประธาน “คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2550” และ “สมคิด เลิศไพฑูรย์” เป็นเลขาธิการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2550” ร่วมกันทำคลอดออกมา ภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
“มาตรา 235” กำหนดเอาไว้ว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มี การเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
และ “มาตรา 236″ กำหนดว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ออกประกาศหรือวางระเบียบกำหนดการทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมาย ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการดำเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาค และมีโอกาส ทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง
(2) วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ขณะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 181 โดยคำนึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ และคำนึง ถึงความสุจริต เที่ยงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง
(3) กำหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง การสนับสนุน ทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชี ทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชน์ในการ ลงคะแนนเลือกตั้ง
(4) มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นตามกฎหมาย ตามมาตรา 235 วรรคสอง
(5) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น ตามกฎหมายตามมาตรา 235 วรรคสอง
(6) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใด หน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียง ประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(7) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ
(8) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
(9) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่าง “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550” ซึ่งออกมารองรับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550” ในมาตรา 10 ก็ระบุเอาไว้ว่า “ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือสนับสนุนการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณีรวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
นอกจากนี้ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550” มาตรา 6 ก็ระบุว่า “ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น 

(2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ซึ่งเป่นการลงคะแนนเลือกพรรคการเมือง ที่จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง โดยเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคการเมืองเดียว” 

… “กกต.” มี “หน้าที่”… และ “หน้าที่” ก็คือ  “จัดการเลือกตั้งให้ บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม” !!

kktb

 

Related News

Share

About Author

mark