พฤติกรรมของ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)” ที่ รับ-ส่งประเด็นกับ “ม็อบกบฏ กปปส.” ของ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” และพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) อย่างน้อย 2 เรื่องสำคัญ คือ 1.ความพยายามที่จะให้มีการ “เลื่อนเลือกตั้ง” และ 2.การไม่อนุญาตให้มีการ “ชำระเงินให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าว”
สร้างข้อสงสัยและแคลงใจในหมู่ประชาชนอย่างมาก !!! ดังนั้นจึงน่าสนใจอย่างยิ่งว่า แท้ที่จริงแล้ว “กกต.” นั้นเป็นใครมาจากไหน ???
“กกต.” นั้นเป็นหนึ่งในองค์กร ที่ถูกบัญญัติเอาไว้ใน “รัฐธรรมนูญ 2550” อันเป็นรัฐธรรมนูญที่ “คณะรัฐประหาร” ในนาม “คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)” และ “รัฐบาล คมช.” ก่อตั้งคณะบุคคลขึ้นมาเป็น “สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)” ให้ยกร่างขึ้นมา
“รัฐธรรมนูญ 2550”  ใน  “มาตรา 231” ระบุว่า การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
(1) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจำนวน 7 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน และบุคคล ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน เป็น กรรมการทำหน้าที่สรรหา ผู้มีคุณสมบัติสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 3 คน เสนอต่อประธาน วุฒิสภา
(2) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 230 ซึ่งสมควร เป็นกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 2 คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอม ของผู้นั้น
เท่ากับว่า “กกต.” มาจากการสรรหาใน 2 แนวทาง แนวทางแรก มี “กรรมการสรรหา” 7 คนสรรหามา “ผู้ที่จะเป็น กกต.” 3 คน และแนวทางที่ 2 คือ “ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา” สรรหามา “ผู้ที่จะเป็น กกต.” มา 2 คน
จากนั้น “ประธานวุฒิสภา” เรียกประชุม “ประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อมีมติให้ความเห็นชอบ “ผู้ได้รับการสรรหา” มาทั้ง 5 คน

ดังนั้น “กระบวนการ” ได้มาซึ่ง  “กกต.” ไม่เพียงจะต้องผ่าน “กระบวนการสรรหา” ตามข้อมูลข้างต้นแล้ว ยังต้องผ่านการ “ขั้นตอน” ของ “ส.ว.” ที่ “รัฐธรรมนูญ 2550” กำหนดให้ “กว่าครึ่งหนึ่ง” ของจำนวน “ส.ว.” ทั้งหมด 150 คนเป็น “ส.ว.สรรหา” อีก !!!

กลายเป็น “กำแพงลากตั้ง 2 ชั้น” ที่ “เผด็จการ คมช.” วางเอาไว้

และกลายเป็น “ค่ายกลสรรหา” ที่เปิดทางให้เฉพาะเพียง “คนกลุ่มหนึ่ง” เป็น “ผู้กำหนด”

ปัจจุบัน กกต.ทั้ง 5 คน ประกอบด้วย
1.นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.
2.นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ฝ่ายบริหารจัดการเลือกตั้ง
3.นายบุญส่ง น้อยโสภณ กกต.ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
4.นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต.ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง
และ 5.นายประวิช รัตนเพียร กกต.ฝ่ายการมีส่วนร่วม

กกต.
โดย “สมชัย ศรีสุทธิยากร ,ประวิตร รัตนเพียร และ บุญส่ง น้อยโสภณ” คือ ได้รับการ “สรรหา” จาก กลุ่มคน 7 คน ที่เป็น “กรรมการสรรหา”
ขณะที่ “ศุภชัย สมเจริญ” และ “ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์” ได้รับการ “สรรหา” มาจาก “ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา”
คำถามที่ยังค้างคามาตลอด คือ ใน “กระบวนการสรรหา กกต.” ตาม “ค่ายกลลากตั้ง” ที่ “คมช.” วางเอาไว้ … “ประชาชน” ที่แท้จริง แบบ “เท่าเทียมกัน” และ “คนเหมือนกัน”…. อยู่ในส่วนไหนของกระบวนการเหล่านี้ !!!

Related News

Share

About Author

mark