ล่าสุด 13 มีนาคม 2557 “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.)” ได้เผยแพร่เอกสารข่าว “เร่งรัด” ให้ “นายกรัฐมนตรี” เข้าชี้แจง “กรณีโครงการรับจำนำข้าว” ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ 14 มีนาคม อันเป็นวันครบกำหนดที่ “ป.ป.ช.” ได้ขีดเส้นใต้เอาไว้ก่อนหน้านี้ เป็นต้นไป !!
เป็นความชัดเจนจาก “ป.ป.ช.” อีกครั้ง ในการพยายามทำให้ “คดีโครงการรับจำนำข้าว” ถึง “จุดสิ้นสุด”  โดยไว !!
ซึ่งหาก “ทุกคดี” ในมือ “ป.ป.ช.” สอบสวน-สรุปจบ-ชี้มูลความผิด “รวดเร็ว” เหมือนดังกรณีดังกล่าวนี้ทุกคดี…ประเทศไทยก็คงเจริญกว่านี้ไปแล้ว !
เพียงแต่วันนี้ “หลายคดี” ในมือ “ป.ป.ช.” ยังคงไม่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะ “คดีทุจริตระบายข้าวรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552-2553 ซึ่งจนถึงวันนี้ พ.ศ.2557 เท่ากับปมปัญหาการทุจริตระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล ที่เกิดขึ้นมากว่า 5 ปีแล้วนั้นไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้น !
ซ้ำร้ายเมื่อย้อนดูคำให้สัมภาษณ์ของ “วิชา มหาคุณ” โฆษกและกรรมการ ป.ป.ช. ที่อ้าง “น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ทำให้เอกสาร-หลักฐานต่างๆ สูญหาย จนหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถส่งข้อมูลทุจริตระบายข้าวยุครัฐบาลประชาธิปัตย์ให้กับ ป.ป.ช. ได้” !!
ยิ่งเป็น “เหตุผล” ที่แทบจะไม่น่าเชื่อว่า “คณะกรรมการตรวจสอบการทุจริต อันดับ 1 ประเทศไทย” จะกล้าใช้ “ข้ออ้าง” เหล่านี้
เนื่องจากล่าสุดได้มีการตรวจสอบพบว่า “องค์กรคลังสินค้า (อคส.)” ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับ “กระบวนการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล” มาตลอดทุกยุคทุกสมัย ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานการส่งออกตามสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลให้กับองค์กรตรวจสอบอย่าง “กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)” เป็นจำนวนมากแล้วในช่วงเดือนมีนาคม 2556
ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งยืนยันได้ระดับหนึ่งหรือไม่ว่า ข้ออ้างที่ “ป.ป.ช.” ระบุว่า “น้ำท่วมใหญ่ 2554 ทำให้เอกสาร หลักฐานสูญหาย จนหน่วยงานต่างๆไม่สามารถส่งให้กับ ป.ป.ช.ได้” นั้น แท้ที่จริงแล้ว “เอกสาร-หลักฐาน” ต่างๆ อาจจะไม่ได้สูญหายไปกับน้ำท่วมใหญ่ 2554 ตามที่ “ป.ป.ช.” อ้างแต่ประการใด!!
จากการตรวจสอบพบว่า องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้มีหนังสือเลขที่ อคส.10131/1906 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 แจ้ง ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 2 (พันตำรวจโท อนุรักษ์ โรจนิรันดร์กิจ) อ้างถึง หนังสือของ สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0811/089 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ระบุว่าตามหนังสือที่สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้องค์การคลังสินค้าส่งมอบสำเนาเอกสารหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในส่วนของสัญญาซื้อขายเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พร้อมทั้งเอกสารประกอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทุกฉบับ เช่น หลักประกันสัญญา , รายละดเอียดการรับมอบข้าวสาร , หลักฐานการส่งออกนอกราชอาณาจักร , รายละเอียดการชำระเงินค่าข้าวสารและหลักฐานการคืนหลักประกันสัญญา หรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นกระบวนการจำหน่ายข้าวสารและหลักฐานการคืนหลักประกันสัญญา หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อจนเสร็จสิ้นกระบวนการจำหน่ายข่าวสารในสต็อกของรัฐบาล ในระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2553 ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การคลังสินค้านั้น
องค์การคลังสินค้าได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2553 ตามรายละเอียดดังนี้
1.เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ปี พ.ศ.2552
1.1 สำเนาบันทึกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งองค์การคลังสินค้า เรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ปี พ.ศ.2552 จำนวน 123 แผ่น
1.2 สำเนาสัญญาซื้อขายข้าวสาร เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ปี พ.ศ.2552 จำนวน 15 สัญญา (สัญญาซื้อขายข้าวสารเลขที่ คชก.ชข.24-38) จำนวน 296 แผ่น
1.3 สำเนาบันทึกด่วนที่สุด ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ยกเลิกสัญญาซื้อขายข้าวสารเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมด และระงับการอนุญาตให้ภาคเอกชนที่ชำระเงิน ค่าข้าวสารบางส่วน ตามสัญญาซื้อขายข้าวสาร ทำการขนย้ายข้าวสารออกจากคลังกลาง จำนวน 1 แผ่น
1.4 สำเนาบันทึกที่ อคส.9000/98 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการประชุมผู้ซื้อข้าวสาร ตามสัญญาซื้อขายเพื่อการส่งออก นอกราชอาณาจักร จำนวน 14 ราย และสำเนาคู่ฉบับบันทึก ที่ อคส.1091/419 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จำนวน 5 แผ่น
1.5 รายละเอียดการจำหน่ายข้าวสารตามสัญญาซื้อขาย และสำเนาบันทึกการคืนเงินผู้ซื้อ ที่ได้ชำระเงินค่าข้าวสาร แต่ยังไม่ได้รับมอบข้าวสาร และการคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายจำนวน 20 แผ่น
1.6 สำเนาเอกสารหลักฐานการส่งออกข้าวสาร ออกนอกราชอาณาจักร จำนวน 6 สัญญา จำนวน 205 แผ่น

2.เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ปี พ.ศ.2553
2.1 สำเนาบันทึกกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งองค์การคลังสินค้า เรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ปี พ.ศ.2553 จำนวน 65 แผ่น
2.2 สำเนาสัญญาซื้อขายข้าวสาร เพื่อการส่งออก นอกราชอาณาจักร ปี พ.ศ.2553 จำนวน 22 สัญญา (สัญญาซื้อขายข้าวสารเลขที่ คชก.ชข.39-42 , 44-48 , 50-59 และ 61-63) จำนวน 328 แผ่น
2.3 สำเนาสัญญาซื้อขายข้าวสารเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ ปี พ.ศ.2553 จำนวน 1 สัญญา (สัญญาซื้อขายข้าวสารเลขที่ คชก.ชข.53) จำนวน 16 แผ่น
2.4 รายละเอียดการจำหน่ายข้าวสารตามสัญญาซื้อขาย และสำเนาบันทึกการคืนเงินผู้ซื้อที่ได้ชำระเงินค่าข้าวสาร แต่ยังไม่ได้รับมอบข้าวสาร และการคืนหลักประกันสัญญาซื้อขาย จำนวน 23 สัญญา จำนวน 169 แผ่น
2.5 สำเนาเอกสารหลักฐานการส่งออกข้าวสาร ออกนอกราชอาณาจักร จำนวน 18 สัญญา จำนวน 8,667 แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ …

 “ชัดเจน” นะ …ป.ป.ช. !!!

อคส1

อคส2

 

 

 

Related News

Share

About Author

mark