“สสส.” หรือ “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” นับเป็นอีกหนึ่งกองทุนใหญ่ สำหรับ “นักล่าฝัน” ที่จะนำโครงการเสนอ “ขอทุน” ไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ด้วย พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 กำหนดให้ สสส.มีรายได้จาก “ภาษีสรรพสามิต ยาสูบและสุรา” ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ทำให้แต่ละปีมีงบประมาณกว่า 3,000-4,000 บาทขึ้นไป
แม้ “สสส.” ทำหน้าที่ จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน ประสานความร่วมมือเพื่อ ให้คนไทยริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยไม่จำกัดกรอบวิธีการ
แต่ด้วยงบประมาณ “หลายพันล้านบาท” ทำให้แต่ละปี มี “บุคคล-กลุ่มคน-นิติบุคคล” ไปจนถึงองค์กรต่างๆ เสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. จำนวนมาก
และก็มี “บุคคล-กลุ่มคน-นิติบุคคล” และ “องค์กร” จำนวนไม่น้อยที่ “ผูกขาด” ทำโครงการเสนอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. จนเป็น “เจ้าประจำ” ไปโดยปริยาย
โดยแหล่งข่าวระดับสูงจาก สสส. เปิดเผยว่า องค์กรหนึ่งที่ได้มีการนำโครงการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.เป็นประจำทุกปี 6-7 ปีติดต่อกันมา ก็คือ “มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ “สถาบันอิศรา” และ “สำนักข่าวอิศรา” สำนักข่าวออนไลน์แห่งหนึ่ง

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า “สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย” ได้ทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีบางโครงการที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการไปจนถึงปี 2558 

1.สัญญาเลขที่ 51000250 ชื่อ “โครงการปฏิรูประบบสื่อสารเพื่อสุขภาวะ” งบประมาณ 14,452,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 16 ก.พ.2551 -15 ส.ค.2552

2. สัญญาเลขที่ 52000823 ชื่อ “โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนระบบสื่อสารสุขภาวะ” งบประมาณ 5,590,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ย.2552 – 28 ก.พ.2554

3.สัญญาเลขที่ 52000849 ชื่อ “โครงการระดมความเห็นเพื่อจัดทำแผนงานปฏิรูประบบสื่อสารเพื่อสุขภาวะที่ดี” งบประมาณ 455,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ย.2552 – 31 ธ.ค.2552

4.สัญญาเลขที่ 53000103 ชื่อ “โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย” งบประมาณ 1,994,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลา 25 พ.ย.2552 – 30 พ.ย.2553

5.สัญญาเลขที่ 53000157 ชื่อ “โครงการแผนงานส่งเสริมระบบการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ” งบประมาณ 19,670,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.2553 – 30 มิ.ย.2554

6.สัญญาเลขที่ 54000068 ชื่อ “โครงการระดมความเห็นบทบาทสื่อมวลชนต่อการปฏิรูปประเทศไทย” งบประมาณ 1,990,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 5 พ.ย.2553 – 31 ม.ค.2554

7.สัญญาเลขที่ 54000095 ชื่อ “โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทยเพื่อขยายการรับรู้และการมีส่วนร่วม” งบประมาณ 2,714,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 19 พ.ย.2553 – 30 พ.ย.2554

8. สัญญาเลขที่ 54000278 ชื่อ “โครงการการจัดเวทีสาธารณะเพื่อสื่อสารประเด็นร่วมสร้างประเทศไทย” งบประมาณ 195,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 1 มี.ค.2554 – 30 พ.ค.2554

9.สัญญาเลขที่ 54000279 ชื่อ “โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนระบบสื่อสารสุขภาวะ” งบประมาณ 6,649,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ระยะเวลาโครงการ 1 มี.ค.2554 – 31 ส.ค.2555

10.สัญญาเลขที่ 54000911 ชื่อ “โครงการส่งเสริมระบบการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ” งบประมาณ 18,000,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ย.2554 – 30 มิ.ย.2556

11.สัญญาเลขที่ 55000186 ชื่อ “โครงการศูนย์ข่าวสารนโยบายสาธารณะ” งบประมาณ 1,700,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ระยะเวลาโครงการ 1 ก.พ.2555 – 31 ม.ค.2556

12.สัญญาเลขที่ 55000948 ชื่อ “โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนระบบสื่อสารสุขภาวะ” งบประมาณ 4,888,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ระยะเวลาโครงการ 15 ก.ย.2555-14 ก.ย.2556

13.สัญญาเลขที่ 56000569 ชื่อ “โครงการส่งเสริมระบบการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ” งบประมาณ 12,973,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ระยะเวลาโครงการ 1 มิ.ย.2556 – 31 พ.ค.2557

14.สัญญาเลขที่ 56001809 ชื่อ “โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนระบบสื่อสารสุขภาวะ” งบประมาณ 5,200,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ระยะเวลาโครงการ 1พ.ย.2556-30 เม.ย.2558

เฉพาะแค่  14 โครงการตลอดระยะเวลาดังกล่าว เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 96,470,000 บาท !!!

สสส1

สำหรับ “สถาบันอิศรา” นั้นชี้แจงสถานะเอาไว้ในเว็บไซด์ ( www.isranews.org ) ว่า ปีพ.ศ. 2547 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภาการหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน ฯ เพื่อดำเนินการกิจกรรมฝึก อบรมและส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
ปีพ.ศ. 2548 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดตั้ง “ศูนย์ข่าวอิศรา” ซึ่งเป็นการรวมตัว ของนักข่าวส่วนกลางจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำเสนอข่าวสารใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่สถานการณ์ความไม่สงบมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก
ปีพ.ศ. 2550 มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนฯ ได้จัดตั้งสถาบันอิศรา เพื่อกำกับดูแลและจัดการงานการอบรมพัฒนาทักษะรวมทั้งงานผลิตข่าวสาร ต่อมาสถาบันอิศราได้พัฒนาขยายงานด้านการสื่อสาร โดยเพิ่มการผลิตข้อมูลข่าวสารเฉพาะด้านเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ คือ ข่าวเพื่อชุมชน และ ข่าวนโยบายสาธารณะ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเป็นสำนักข่าวอิศราเมื่อปี 2554 โดยรวมศูนย์ข่าวอิศราเข้าไว้ด้วยกัน และมีศูนย์ข่าวสืบสวนเพิ่มเติมขึ้นในภายหลังอีกด้วย
น่าสังเกตว่าในเว็บไซด์ดังกล่าวได้ระบุอย่างชัดเจนถึงที่มา ทิศทาง และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนฯ สถาบันอิศรา และสำนักข่าวอิศรา ในกามุ่งเน้นการเพิ่มทักษะวิชาชีพ การนำเสนอข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข่าวเพื่อชุมชนและข่าวนโยบายสาธารณะ รวมทั้งให้ความสำคัญกับข่าวสืบสวนสอบสวน แต่กลับไม่ได้มีการกล่าวถึง “การสื่อสารเพื่อสุขภาวะ” ตามที่ได้มีการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สสส. แม้แต่น้อย 

เมื่อตรวจสอบในส่วนของ “กองทุน สสส.” ซึ่งบัญญัติเอาไว้ใน “พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544” มาตรา 5 ระบุว่า ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ”
ให้กองทุนเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
(2) สร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ และสร้างความเชื่อในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ
(3) สนับสนุนการรณรงค์ให้ลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ ตลอดจนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม หรือดำเนินการให้มีการ ประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(5) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(6) สนับสนุนการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นสื่อเพื่อให้ประชาชนสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และลดบริโภคสุรา ยาสูบหรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ

การใช้ “งบประมาณ” ของ “มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนฯ” อันเป็นต้นสังกัดของ “สถาบันอิศรา” ไปจนถึง “สำนักข่าวอิศรา” ที่มาจาก “กองทุน สสส.” นั้น ถูกต้องตาม “วัตถุประสงค์ของกองทุน” ที่กฎหายบัญญัติเอาไว้หรือไม่ ???
ซึ่งกองทุน สสส. ที่มาจาก “ภาษีสรรพสามิต ยาสูบและสุรา ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี” ซึ่งทุกบาททุกสตางค์ คือเม็ดเงินที่มาจากกระเป๋าประชาชนคนไทย ทั้งสิ้น !!!

สสส2

Related News

Share

About Author

mark